BARBIOCEAN PIACTÉR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

(továbbiakban: „Adatvédelmi szabályzat”)

Jelen Adatvédelmi szabályzat a www.barbiocean.com címen elérhető a Piactéren keresztül, a megszerzett Személyes adatok kezelésével kapcsolatos szabályokat határozza meg. 

Jelen Szabályzatban nagy kezdőbetűvel írt fogalmak, amennyiben az Adatvédelmi szabályzat további részében külön nem lett egyértelműen meghatározva, az alábbiak szerint értelmezendők: 

SZEMÉLYES ADATOK ADIMINISZTRÁTORA: Pente Barbara, aki BarbiOcean Sp. z o.o. vállalat ügyvezető igazgatója és aki egyben a Piactér tulajdonosa, székhelye: ul. Długa 29, 00-238 Varsó, Lengyelország, cégjegyzék szám: 859155, adószám: 5252835250, e-mail cím: info@barbiocean.com, aki önállóan vagy másokkal közösen határozza meg a személyes adatok feldolgozásának céljait és módjait, továbbiakban mint PIACTÉR ADIMINISZTRÁTORA is szerepel. 

SZEMÉLYES ADATOK: az azonosított vagy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező, ideértve az eszköz IP-címe, lokalizációval kapcsolatos adatok, internetes azonosító, vagy a süti-fájlokon keresztül  és hasonló technológiák segítségével gyűjtött adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, melyeket Személyes Adatok Adminisztrátora gyűjt és kezel jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott szabályok szerint. 

GDPR: Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről. 

FELHASZNÁLÓI FIÓK: a Piactéren regisztrált Felhasználók számára elérhető szolgáltatás, melynek köszönhetően a Felhasználó a Piactér használata érdekében megosztja többek között Személyes Adatait, melyeket a Piactér Adminisztrátora gyűjt és dolgozza fel jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott feltételek szerint. 

PIACTÉR: a www.barbiocean.com címen elérhető online tér, mely lehetővé teszi az ott regisztrált Felhasználók számára, hogy igénybe vegyék a Piactér Adminisztrátora által nyújtott szolgáltatásokat.

PROFILOZÁS: személyes adatok automatizált feldolgozása, melynek célja különösen a természetes személy helyváltoztatásának, viselkedésének, érdeklődéseinek, személyes preferenciáinak, gazdasági helyzetének elemzése és kiértékelése.

ADATFELDOLGOZÓ: minden alany, aki Személyes adatok adminisztrátora nevében adatokat dolgoz fel. 

REGISZTRÁCIÓ: Felhasználói fiók létrehozására irányuló cselekmény, melyet a Piactér Adminisztrátora által, a Piactéren közzétett űrlap kitöltésével lehet el végezni.

SZABÁLYZAT: a BARBIOCEAN Piactér, valamint a Piactér Adminisztrátora által a Piactér közvetítésével nyújtott szolgáltatások igénybevételének szabályzata. 

TERMÉKEK: a regisztrált Felhasználó által, a Piactéren bemutatott vagy a Piactéren keresztül keresett minden olyan termék, mely a hatályos jogszabályok szerint adásvételi szerződés vagy adomány tárgyát képezheti.

TARTÓS ADATHORDOZÓ: olyan anyagot vagy eszközt jelent, mely lehetővé teszi Felhasználók számára a személyesen nekik elküldött információk tárolását, oly módon, hogy a jövőben az információkhoz való hozzáférés biztosított legyen az információkat szolgáló célnak megfelelő időtartamban, és melyek lehetővé teszik a tárolt információk változatlan formában történő megjelenítését.

SZERZŐDÉS: a Piactéren elérhető Szolgáltatásoksokról szóló szerződés, mely a Felhasználó és a Piactér Adminisztrátora között jön létre elektronikus úton.

VÉGBERENDEZÉS: a hálózat lezárását szolgáló berendezés, pl. számítógép, telefon, tablet, okostelefon, melyek adatok gyűjtésére és mentésére szolgálnak. 

SZOLGÁLTATÁS: a Piactér Adminisztrátora által elektronikus úton nyújtott minden szolgáltatás, beleértve azokat a szolgáltatásokat, melyek a Felhasználó számára lehetővé teszik Termékek bemutatását. 

FELHASZNÁLÓ: minden természetes személy, aki a Piacteret látogatja vagy igénybe veszi a Piactéren keresztül elérhető szolgáltatásokat

1.§ Személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok

1. A Piacteret látogató vagy a Piactéren elérhető szolgáltatásokat igénybevevők Személyes Adatainak Adminisztrátora Pente Barbara, aki BarbiOcean Barbara Pente néven önálló vállalkozói tevékenységet folytat, székhelye: ul. Długa 29, 00-238 Varsó, Lengyelország, REGON (statisztikai számjel): 022290908, adószám: 6312599228, e-mail címe: info@barbiocean.com.

2. Piactéren történő regisztrációhoz és fiók létrehozásához szükséges a Felhasználó egyes Személyes adatainak gyűjtése és feldolgozása. A regisztrációhoz és fiók létrehozásához szükséges Személyes adatokat Személyes Adatok Adminisztrátora dolgozza fel a GDPR-nek és a 2018. május 10-i A személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően.

3. Személyes Adatok Adminisztrátora minden tőle telhetőt megtesz a Piacteret használó Felhasználók magánéletének tiszteletben tartása érdekében.  

4. Személyes Adatok Adminisztrátora olyan műszaki és szervezési eszközöket használ, melyek biztosítják a Személyes adatok feldolgozását, valamint a Személyes adatokat a jogosulatlan személyek hozzáférésével, jogosulatlan személyek által történő átvételükkel, a Személyes adatokkal kapcsolatos hatályos jogszabályok megsértésével való feldolgozásukkal, megváltoztatásukkal, elveszítésükkel vagy megsemmisítésükkel szemben.

5. Személyes Adatok Adminisztrátora nem adja át Személyes adatokat az EGK-n (Európai Gazdasági Térség) harmadik országok, vagy nemzetközi szervezetek részére, kivéve a közvetlen marketing céljából feldolgozott Személyes adatokat. Személyes adatok marketing célú feldolgozása esetén, Személyes adatok átadhatók az USA-ban lévő informatikai szolgáltatóknak, akik a Privacy Shield tanúsítvány körébe tartoznak, a GDPR 45. cikk 1. bekezdése szerint. Abban az esetben, ha Személyes adatok az EGK-n kívülre más célokból kerülnének átadásra, mint közvetlen marketing céljából, átadásuk a GDPR 44-49. cikkelyeiben meghatározott jogalapok szerint történik az adatalanyok előzetes értesítésével. 

6. Személyes adatokat nem érint az automatizált döntéshozatal, beleértve a profilozást.  

7. Személyes adatok megadása a Személyes Adatok Adminisztrátorának a Piactéren elérhető Szolgáltatásokról szóló szerződések alapján önkéntes jellegű, azzal a kikötéssel, hogy az űrlapban meghatározott adatok meg nem adása lehetetlenné teszi a Piactéren történő regisztrációt és a Piactéren elérhető Szolgáltatások igénybevételét, egyedül azok megtekintése lesz lehetséges. 

 

2.§ Kezelt személyes adatok fajtái, céljai és jogalapja

 

1. A Személyes Adatok Adminisztrátora információkat gyűjt a tevékenységeikhez közvetlenül nem kapcsolódó jogügyleteket bonyolító természetes személyekről, a saját nevükben gazdasági vagy szakmai tevékenységet folytató természetes személyekről, valamint jogi személyeket vagy szervezeti egységeket képviselő természetes személyekről, akik nem jogi személyek, és akik számára a törvény jogi cselekvőképességet biztosít, akik saját nevükben gazdasági vagy szakmai tevékenységet folytatnak, akik a Piacteret látogatják vagy a Piacteret igénybe veszik. 

 

2. Felhasználók Személyes adatainak gyűjtése különösen a regisztrációs- vagy kapcsolatfelvételi űrlapon, valamint a Piactéren a Felhasználói fiókon keresztül történik az alábbi célokból:

 

a) kommunikáció, beazonosítás és a válaszadás a Felhasználó részére, az általa a Piactéren elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül feltett kérdésre, 

 

Személyes adatok fent említett célból való feldolgozásának jogi alapja a Felhasználó hozzájárulása, azaz a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a. pontja. A Felhasználó Személyes adatai a kérdés megválaszolásához szükséges ideig kerülnek feldolgozásra.

 

b) kommunikáció, beazonosítás és a válaszadás a Felhasználó kérdésére e-mailen vagy telefonon keresztül,

 

Személyes adatok fent említett célból való feldolgozásának jogi alapja a Személyes Adatok Adminisztrátorának jogilag megalapozott érdeke, azaz a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pontja. Felhasználó Személyes adatai a kérdés megválaszolásához szükséges ideig kerülnek feldolgozásra.

 

c) Piactéren elérhető Szolgáltatásokkal kapcsolatos, kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül vagy e-mailen bejelentett reklamációk,

 

Személyes adatok fent említett célból való feldolgozásának jogi alapja a Személyes Adatok Adminisztrátorára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, azaz a GDPR 6. cikk 1. bekezdés c. pontja, valamint a Személyes Adatok Adminisztrátorának jogilag megalapozott érdeke, azaz a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pontja, melynek alapja az esetleges követelések Személyes Adatok Adminisztrátora által történő érvényesítése, valamint az ilyen követelésekkel szembeni védelem. Személyes adatoknak az említett célokból történő feldolgozása a reklamációk elbírálásához szükséges időtartamig, a reklamációkból származó követelések elévülési idejéig és a reklamációt benyújtó követelésekkel szembeni védekezéshez szükséges időtartamig kerülnek feldolgozásra.

 

d) Piactéren elérhető Szolgáltatásokról szóló szerződés elektronikus úton történő megkötése és teljesítése. 

 

Személyes adatok feldolgozásának jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b. pontja. Személyes adatok a Szerződés érvényességének egész időszakában kerülnek feldolgozásra.

 

e) statisztikák létrehozása és elemzése, Piactér adminisztrálása, reklámok megjelenítése és a Piactér tartalmának Felhasználó preferenciájához történő igazítása, felmérések elvégzése, bot programok és a Szolgáltatásokban megjelenő visszaélések felderítése, marketing eszközök működésének elemzése, pl. süti-fájlok segítségével.

 

Felhasználó Személyes adatainak fent említett célból való feldolgozása a Személyes Adatok Adminisztrátorának jogilag megalapozott érdekeiből származó célok eléréséhez szükségesek, azaz a Piactér megfelelő működésének biztosításához, valamint Piactérnek a jogellenes beavatkozási kísérletekkel, pl. illetéktelen személyek betörési kísérleteivel szemben védelméhez – azaz a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pontja. Személyes adatok addig kerülnek feldolgozásra, míg az adatalany nem terjeszt elő kifogást. 

 

f) Felhasználó Személyes adatainak megosztása Piactér egyéb Felhasználói számára, vagy Piactér egyéb Felhasználói termékeinek és Szolgáltatásainak marketingje

 

Felhasználó Személyes adatainak fent említett célból való feldolgozásának jogi alapja Felhasználó hozzájárulása Személyes adatainak Piactér más Felhasználóinak történő átadása, vagy más Felhasználók Termékeivel és Szolgáltatásaival kapcsolatos marketing céljából történő feldolgozása, azaz a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a. pontja. Személyes adatok ezekből a célokból Szerződés érvényességének egész időszakában, azonban legfeljebb a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek feldolgozásra. 

 

g) Piactér Adminisztrátora Termékeinek és Szolgáltatásainak közvetlen marketingje 

 

Személyes adatok közvetlen marketing céljából történő feldolgozása a Személyes Adatok Adminisztrátorának jogilag megalapozott érdeke, azaz a saját kínálatából származó termékek promóciója – azaz a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pontja. A Személyes adatok ezekből a célokból a Szerződés érvényességének egész időszakában feldolgozásra kerülnek.

 

h) Hírlevélre való feliratkozás és Hírlevél küldése Felhasználó részére

 

Felhasználó Személyes adatainak fent említett célból való feldolgozásának jogi alapja Felhasználó hozzájárulása Személyes adatainak feldolgozása Hírlevelek fogadása céljából, azaz a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a. pontja. A Felhasználó Hírlevélre történő feliratkozása egyben a Hírlevelek fogadásának engedélyezését jelenti. Személyes adatok ezekből a célokból, a Szerződés érvényességének egész időszakában, azonban legfeljebb a Felhasználó általi hozzájárulás visszavonásáig kerülnek feldolgozásra. 

 

i) számlák kiállítása és tárolása Piactér Adminisztrátora által

 

Személyes adatok fent említett célból történő feldolgozása a Személyes Adatok Adminisztrátorára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges, azaz a GDPR 6. cikk 1. bekezdés c. pontja. Személyes adatok ebből a célból abban az időszakban kerülnek feldolgozásra, amíg a hatályos jogszabályok szerint a számlákat meg kell őrizni.


 

3. Piactéren történő regisztrációkor Felhasználó az alábbi adatokat adja meg:

a) vezetéknév és keresztnév;

b) telefonszám és e-mail cím;

c) adószám.

4. Olyan Felhasználók esetén, akik vállalkozók, a fent említett adatokon kívül az alábbi adatokat szükséges megadni: 

a) vállalkozó vállalatának neve (adatai);

b) kapcsolati személy elérhetősége;

c) székhely címe.

5. Piactér látogatása vagy használata közben további adatok kerülhetnek elmentésre, különösen az alábbiak: Felhasználó számítógépéhez rendelt IP cím vagy az internetszolgáltató külső IP címe, domain név, böngésző típusa, hozzáférés ideje, operációs rendszer típusa. 

6. Felhasználóktól navigációs adatok is begyűjtésre kerülhetnek, ideértve a megtekintett linkekkel és hivatkozásokkal vagy a Piactéren végzett egyéb cselekményekkel kapcsolatos információkat, melyek célja a Piactér Adminisztrátora által elektronikus úton nyújtott Szolgáltatások igénybevételének megkönnyítése, valamint ezen szolgáltatások funkcionalitásának javítása.

7. Követelések megállapítása, érvényesítése és behajtása érdekében a Felhasználó által a Piactéren elérhető Szolgáltatások igénybevételének keretein belül megadott bizonyos Személyes adatok feldolgozásra kerülhetnek, mint vezetéknév, keresztnév, a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatok, amennyiben követelések abból származnak, hogy a Felhasználó miként veszi igénybe a Szolgáltatásokat, vagy egyéb, a követelés meglétének bizonyításához szükséges adatok, ideértve a keletkezett kár mértékét. 


 

3.§ Adatok megosztása és rendelkezésre bocsátása, valamint adattárolás ideje

 

1. Személyes Adatok megosztása: A Felhasználó Személyes adatai továbbíthatók a Személyes Adatok Adminisztrátorának meghatalmazott alkalmazottainak és munkatársainak, a hatályos jogszabályok szerint a Személyes adatok megszerzésére jogosult alanyok, a postai- és futár szolgáltatások, tanácsadói szolgáltatók, valamint Személyes Adatok Adminisztrátorát követelések érvényesítésében támogató alanyok, különösen ügyvédi irodák, adótanácsadók, követelésbehajtási vállalatok, valamint ezen alanyok meghatalmazott munkatársai, valamint a Piactér Adminisztrátora által a Piactér üzemeltetésével kapcsolatban igénybe vett szolgáltatók részére. Azon szolgáltatók, akik részére Személyes adatok átadásra kerülnek, a szerződés feltételeitől és a körülményektől függően vagy Személyes Adatok Adminisztrátora utasításait végzik az adatkezelés céljai és módja terén (adatkezelők), vagy önállóan határozzák meg az adatkezelés céljait és módjait (Adminisztrátorok). 

 

a) Adatfeldolgozók: a Piactér Adminisztrátora olyan szolgáltatókat vesz igénybe, akik kizárólag a Piactér Adminisztrátora utasítására és nevében végzik Személyes adatok feldolgozását. Ezek közé tartoznak többek között Piactér IT és hosting szolgáltatói (Tárhely.EU Kft., székhelye: Ormánság utca 4. X. em. 241., 1144 Budapest, cégjegyzékszám: Cg.01-09-909968, www.tarhely.eu), forgalomelemző rendszerek (a Google LLC által biztosított Google Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

2. Lokalizáció. Szolgáltatók főleg Magyarországon és Lengyelországban, de az Európai Gazdasági Közösség (EGK) egyéb országaiban is rendelkeznek székhellyel.

3. Adattárolás ideje. Felhasználók Személyes adati tárolásra kerülnek:

 

a) Abban az esetben, ha Személyes adatok kezelésének alapja a hozzájárulás, Személyes Adatok Adminisztrátora addig kezeli Felhasználó Személyes adatait, amíg a hozzájárulás nem kerül visszavonásra, a hozzájárulás visszavonása pedig addig az időtartamig tart, amely megfelel a Személyes Adatok Adminisztrátora által, vagy vele szemben érvényesíthető követelések elévülési idejének. Amennyiben a részletes jogszabály nem rendelkezik másként, az általános elévülési idő hat év, az ismétlődő szolgáltatásokkal és a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos elévülési idő pedig három év.

 

b) Abban az esetben, ha az adatkezelés alapja a Piactéren Elérhető Szolgáltatásokról szóló szerződés, Felhasználó Személyes adatait Személyes Adatok Adminisztrátora annyi ideig kezelheti, amíg az a Szerződés teljesítéséhez szükséges, majd ezután, a követelések elévülési idejének megfelelő időtartamig. Amennyiben a részletes jogszabály nem rendelkezik másként, az általános elévülési idő hat év, az ismétlődő szolgáltatásokkal és a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos elévülési idő pedig három év.

4. Piactéren történő regisztrálás és az ott elérhető Szolgáltatások igénybevétele esetén Személyes adatok átadhatók más regisztrált Felhasználó számára a Piactér Felhasználóinak összekötéséhez szükséges célokból és tartományban, ezzel is lehetővé téve számukra az egymással történő kapcsolatfelvételt, valamint a Felhasználók kereskedelmi kínálatában szereplő termékekkel kapcsolatos kereskedelmi információk küldését. 

5. Felszólítás esetén Piactér Adminisztrátora átadja Személyes adatokat az erre jogosult állami szerveknek, különösen az ügyészség és rendőrség szervezeti egységeinek, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnek vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak.

4.§ Süti-fájl és IP-cím kezelési szabályzat

 

1. Piactér kisméretű, ún. süti-fájlokat használ. Ezeket Piactér Adminisztrátora a Piacteret látogató személy végberendezésén menti el, amennyiben internetes böngészője ezt engedélyezi. A süti-fájlok általában tartalmazzák a származási helyük domain nevét, „érvényességi idejét”, valamint egyedi, véletlenszerűen kiválasztott azonosítószámát. Az ilyen fájlok által gyűjtött információk abban segítenek, hogy a Piactér Adminisztrátora által kínált Szolgáltatásokat a Piacteret látogatók egyéni preferenciájához és valós szükségleteihez igazítsák. Ezen kívül lehetővé teszik a Piactéren bemutatott Termékek és Szolgáltatások megtekintésének általános statisztikáinak kidolgozását. 

2. Piactér Adminisztrátora két fajta süti-fájlt alkalmaz:

 

a) Munkamenet sütik: az adott böngésző munkamenetének befejezése vagy a számítógép kikapcsolása után a mentett információk törlésre kerülnek az eszköz memóriájából. A munkamenet sütik mechanizmusa nem engedélyezi bármilyen Személyes adatok, sem bizalmas információk mentését a Felhasználók számítógépéről.

b) Állandó süti-fájlok: Felhasználó végberendezésén kerülnek tárolásra és ott maradnak egészen törlésükig vagy lejáratukig. Az állandó sütik mechanizmusa nem engedélyezi bármilyen Személyes adatok, sem bizalmas információk mentését a Felhasználók számítógépéről.

3. Piactér Adminisztrátora saját süti-fájlokat használ az alábbi célokra:

 

 a) nézettség elemzése, vizsgálata és auditja, különösen anonim statisztikák létrehozásához, melyek segítenek megérteni, milyen módon használják Felhasználók a Piacteret, ami lehetővé teszi Piactér struktúrájának és tartalmának fejlesztését.

4. Piactér Adminisztrátora külső süti-fájlokat használ az alábbi célokra:

 

a) Piactér népszerűsítése a facebook.com közösségi oldal (külső süti-fájlok adminisztrátora: az USA-ban székhellyel rendelkező Facebook Inc vagy az Írországban székhellyel rendelkező Facebook Ireland) valamint a Linkedin.com (külső süti-fájlok adminisztrátora: az USA-ban székhellyel rendelkező LinkedIn Corporation) segítségével;

b) Piactér népszerűsítése a youtube.com oldal segítségével (külső süti-fájlok adminisztrátora: az USA-ban székhellyel rendelkező Google LLC),

c) általános és anonim statisztikai adatot gyűjtése a Google Analytics analitikai eszközeinek segítségével (külső süti-fájlok adminisztrátora: az USA-ban székhellyel rendelkező Google LLC).

5. A süti-fájlok mechanizmusa biztonságos a Piactér Felhasználói számítógépei számára. Ezen az úton különösen lehetetlen, hogy Felhasználók számítógépeire vírusok, egyéb nem kívánt programok vagy rosszindulatú programok kerüljenek. Azonban a Felhasználók korlátozhatják vagy kikapcsolhatják böngészőikben a süti-fájlok hozzáférését a számítógépükhöz. Abban az esetben, ha Felhasználók ezt az opciót választják, Piactér használata lehetséges lesz, kivéve azokat a funkciókat, melyek természetüknél fogva süti-fájlok használatát igénylik. 

6. Számos esetben az internetes böngészők alapértelmezett módon engedélyezik süti-fájlok tárolását a Piactér látogatóinak végberendezésén. Piactér látogatói bármikor megváltoztathatják a süti-fájlokkal kapcsolatos beállításokat. Ezeket a beállításokat különösen úgy lehet megváltoztatni, hogy blokkolják az internetes böngésző beállításaiban a süti-fájlok automatikus kezelését, vagy minden esetben tájékoztassák a Piactér látogatóját a számítógépén történő létrehozásukról. A süti-fájlok kezelésének lehetőségeiről és módjairól kapcsolatos részletes információk az internetes böngésző beállításaiban elérhetők.

7. A Személyes Adatok Adminisztrátora gyűjtheti a Felhasználók IP-címét. Az IP-cím az internetes szolgáltató által a Piacteret látogató személy számítógépéhez rendelt szám. Az IP-cím lehetővé teszi az internethez való hozzáférést. A legtöbb esetben dinamikusan van hozzárendelve a számítógéphez, azaz minden internetes csatlakozáskor változik. Az IP-címet Piactér Adminisztrátora a szerver műszaki hibájának diagnosztikájához, statisztikai elemzések (pl. a legtöbb látogatást adó régió meghatározása) létrehozásához, Piactér adminisztrálásához és fejlesztéséhez hasznos információként, valamint biztonsági célokból és a Piactér tartalmának böngészéséhez szolgáló, a szervert terhelő kéretlen automatikus programok esetleges azonosításához is használja.

8. A Piactér tartalmazhat egyéb internetes oldalakra irányító linkeket és hivatkozásokat. A Piactér Adminisztrátora nem vállal felelősséget az ezeken az oldalakon érvényes adatvédelmi szabályokért.

5.§ Személyes adatokat megosztó személyek jogai

 

1. Engedély visszavonása: A Felhasználónak joga van visszavonni a Személyes Adatok Adminisztrátorának, a Személyes Adatok kezeléséhez megadott hozzájárulását, az alábbi szabályok szerint: 

 

a) Hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonásának időpontjától érvényes.

b) Hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a Személyes Adatok Adminisztrátora által a jogszabályoknak megfelelően végzett adatkezelést a hozzájárulás visszavonása előtt.

c) Hozzájárulás visszavonása Felhasználó számára nem jár semmilyen negatív következményekkel, azonban akadályozhatja azon Szolgáltatások vagy funkcionalitások további igénybevételét, melyeket Piactér Adminisztrátora a jogszabályok szerint kizárólag hozzájárulás megadása után szolgáltathat.

 

2. Kifogás: A Felhasználónak joga van bármikor kifogást emelni – sajátos helyzetéből származó okokból kifolyólag – személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilozást is, amennyiben a Személyes Adatok Adminisztrátora jogilag megalapozott érdekei alapján kezeli személyes adatait, pl. Piactér Adminisztrátora Szolgáltatásainak marketingje, a Piactér egyes funkcionalitásainak/Szolgáltatásainak használatával kapcsolatos statisztikák végzése és a Piactér használatának megkönnyítése, valamint az elégedettség felmérése, az alábbi szabályok szerint:

 

a) A Termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing üzenetek lemondása e-mail üzenet formájában a Felhasználó kifogását jelenti személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban.

b) Amennyiben Felhasználó kifogása megalapozottnak bizonyul, a Személyes Adatok Adminisztrátorának nem lesz más jogalapja a személyes adatok kezeléséhez, a Felhasználó Személyes adatai, melyekkel kapcsolatban kifogást emelt törlésre kerülnek.

3. Személyes adatok törlése: Felhasználónak joga van kérelmezni minden vagy egyes személyes adatának törlését. 

 

a) Felhasználónak joga van kérelmezni a Személyes adatainak törlését, amennyiben:

 a. Személyes adatokra többé nincs szükség azokból a célokból, amelyek miatt azokat gyűjtötték vagy kezelték;

 b. visszavonta adott hozzájárulását, melynek keretein belül a Személyes adatok a hozzájárulása alapján voltak kezelve;

 c. kifogást emelt adatainak marketing célokból történő felhasználására;

 d. Személyes adatok jogsértő módon voltak kezelve;

 e. Személyes adatokat a Piactér Adminisztrátorára alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 f. Személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő Szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

b) Kifogás emelés vagy a hozzájárulás visszavonásával kapcsolatban a Személyes adatok törlésére irányuló kérelem ellenére, Piactér Adminisztrátora megtarthat bizonyos Személyes adatokat abban a tartományban, melyben azok kezelése követelések megállapítása, eljárása vagy védelme érdekében, valamint a Piactér Adminisztrátorára alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ez különösen az alábbi Személyes adatokra vonatkozik: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, mely adatok a Piactér Adminisztrátora által nyújtott Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos panaszok vagy követelések elbírálása érdekében lettek megőrizve, vagy ezen kívül a lakcím/levelezési cím, mely adatok a Piactéren elérhető Szolgáltatásokról szóló szerződésekkel kapcsolatos panaszok vagy követelések elbírálása érdekében lettek megőrizve.

4. Korlátozások: Felhasználónak joga van kérelmezni személyes adatai kezelésének korlátozását. A kérelem bejelentése a kérelem elbírálásának idejéig akadályozza meghatározott funkcionalitások vagy szolgáltatások igénybevételét, melyek használata a kért adatok feldolgozásával jár. Ezen kívül Piactér Adminisztrátora nem fog üzeneteket küldeni, ideértve a marketing üzeneteket is.

 

a) A Felhasználónak joga van kérelmezni Személyes adatok használatának korlátozását az alábbi esetekben:

 a. ha megkérdőjelezi saját Személyes adatainak megfelelőségét – ilyenkor a Piactér Adminisztrátora korlátozza azok használatát az adatok megfelelőségének ellenőrzésének idejére, azonban 7 napnál nem hosszabb időre;

 b. ha az adatok kezelése jogellenes, a Felhasználó pedig az adatok törlése helyett azok használatának korlátozását kéri;

 c. ha a Személyes adatok már nem szükségesek azokra a célokra, mely célokból gyűjtötték vagy felhasználták azokat, de a Piactér Adminisztrátora számára továbbra is szükségesek követelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme céljából; 

 d. ha kifogást emelt saját adatainak felhasználása ellen – ilyenkor a korlátozás addig az időszakig lesz érvényes, amely annak megállapításához szükséges, hogy – tekintettel a sajátos helyzetre – Felhasználó érdekeinek, jogainak és szabadságának védelme elsőbbséget élvez-e azon érdekekkel szemben, melyeket a Piactér Adminisztrátora valósít meg a Felhasználó Személyes adatainak feldolgozása által.

5. Visszaigazolás, hozzáférés: a Felhasználónak joga van Személyes Adatok Adminisztrátorától visszaigazolást kérni, hogy feldolgozza-e Személyes adatait, amennyiben ez fennáll, a Felhasználónak joga van:

 

 a) hozzáférni saját személyes adataihoz;

 b) tájékoztatást kapni a személyes adatok feldolgozásának céljáról, a feldolgozott személyes adatok kategóriáiról, az említett adatok címzettjeiről vagy a címzettek kategóriáiról, Felhasználó adatainak tervezett tárolásának időtartamáról, vagy említett időtartam meghatározásának kritériumairól (amikor az adatok kezelésének tervezett időtartamának meghatározása nem lehetséges), a GDPR alapján a Felhasználót megillető jogokról és a felügyeleti szervhez való panasz benyújtás jogáról, az adatok forrásáról, az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilozást és az említett adatok Európai Unión kívülre történő átadásával kapcsolatban alkalmazott védelemről;

 c) másolatot kapni saját személyes adatairól.

6. Helyesbítés, kiegészítés: Felhasználónak joga van a Személyes Adatok Adminisztrátorától kérelmezni helytelen személyes adatainak haladéktalan helyesbítését. Adatkezelés céljait figyelembevéve, a Felhasználónak joga van kérelmezni a saját, hiányos személyes adatok kiegészítését, akár kiegészítő nyilatkozat bemutatása által, kérelmet küldve az Adatvédelmi szabályzat 7.§-ban szereplő e-mail címre.

7. A Felhasználónak joga van megszerezni a Piactér Adminisztrátorának elküldött saját Személyes adatait, majd azt egy másik, általa választott Személyes Adatok Adminisztrátorának elküldeni. A Felhasználónak szintén joga van kérelmezni, hogy a Személyes adatokat a Piactér Adminisztrátora elküldje az említett Adminisztrátornak, amennyiben ez technikailag lehetséges. Ilyen esetben Piactér Adminisztrátora a Felhasználó Személyes adatait egy csv formátumú fájlban továbbítja, ami egy általánosan használt formátum, mely géppel olvasható és mely lehetővé teszi a megkapott adatok továbbítását egy másik Személyes Adatok Adminisztrátora részére.  

8. Abban az esetben, ha a Felhasználó fent említett jogokból származó kérelmet indítványoz, a Piactér Adminisztrátora vagy teljesíti a kérelmet vagy haladéktalanul elutasítja azt, nem később, mint a beérkezésétől számított egy hónapon belül. Azonban, ha – a kérelem bonyolult jellege vagy a kérelmek mennyisége miatt - Piactér Adminisztrátora nem tudja a kérelmet egy hónapon belül teljesíteni, akkor azt a következő két hónapon belül teljesíti, előzetesen tájékoztatva a Felhasználót a határidő tervezett meghosszabbításáról, valamint annak okairól, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül.

9. A Felhasználó bejelenthet a Személyes Adatok Adminisztrátora részére Személyes adatainak kezelésével, valamint az őt megillető jogok érvényesítésével kapcsolatos panaszokat, kéréseket és kérdéseket.

10. A Felhasználónak joga van kérelmezni a Piactér Adminisztrátorától a szabványos szerződéses záradékok másolatának elküldést, az Adatkezelési Szabályzat § 7- ban meghatározott módon.

11. Felhasználónak joga van panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, a Személyes adatok védelméhez való jogának és a GDPR alapján őt megillető egyéb jogok megsértése ügyében. 

 

6.§ Biztonságos üzemeltetés - jelszó

 

1. Piactér Adminisztrátora biztosítja Felhasználók részére személyes adataik elküldésekor a biztonságos és titkosított kapcsolatot. Piactér Adminisztrátora az interneten keresztül küldött adatok biztonsága és titkosítása terén a világ egyik vezető vállalata által kiállított SSL tanúsítványt alkalmaz.

 

7.§ Adatvédelmi Szabályzat módosítása

 

1. Az Adatvédelmi Szabályzat módosulhat, erről Piactér Adminisztrátora 7 munkanappal előre tájékoztatja Felhasználókat. 

 

2. Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatos kérdéseket a info@barbiocean.com címre kell elküldeni. 

 

3. Adatvédelmi Szabályzat Barbiocean Piactéren lévő Szolgáltatásokról szóló Szabályzat szerves részét képezi.